Obchodní podmínky

Společnost KOMFORT LOGISTIK s.r.o., se sídlem Obrovského 1877/17, Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČ 29447496, zapsána v odd C OR KOS Ostrava vložka (dále jen Společnost) provozující webové stránky www.taxikomfort.cz (dále jen Webové stránky) vydává v souladu s ust. § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tyto:

všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

1. Smluvní strany a rozsah platnosti:

   I.  Společnost – přepravce nebo zprostředkovatel přepravy, který zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu a další služby na základě těchto VOP pro Zákazníka, a to prostřednictvím řidiče coby zaměstnance nebo smluvního partnera Společnosti. Pokud není sjednáno jinak, všechny přepravní služby a zprostředkování těchto služeb jsou poskytovány registrovanými vozy taxi bez taxametru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle § 21 odst. 4 na základě předchozí písemné smlouvy.

  II. Zákazník – právnická nebo fyzická osoba, které pro sebe či třetí osobu využívá služeb Společnosti na základě Objednávky či Smlouvy, po souhlasu s těmito VOP s tím, že odesláním či předáním Objednávky nebo uzavřením Smlouvy deklaruje výslovný souhlas s těmito VOP, na které Objednávka či Smlouva odkazuje. Zákazník, který s těmito VOP nesouhlasí, není oprávněn uzavřít se Společností jakýkoliv smluvní vztah. Tyto VOP jsou základní úpravou smluvních vztahů mezi Společností a Zákazníkem, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem, mají před těmito normami přednost.

2.  Objednávka a smlouva

   I. Objednávka – závazný a neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy odeslaný Zákazníkem online přes Webové stránky, nebo přes e-mail nebo telefonicky, případně přes SMS nebo předané osobně v sídle Společnosti. Smlouva, na jejímž základě je realizováno poskytnutí služeb Společností Zákazníkovi, vzniká na základě závazného potvrzení Objednávky. Potvrzení o přijetí Objednávky do systému není považováno za závazné, dokud není potvrzená Společností, kdy je Zákazník zároveň upozorněn, že služby Společnosti může využít až po souhlasu s těmito VOP. Společností potvrzená Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah Objednávky (přesná specifikace přepravy a počtu přepravovaných osob), cena přepravy, způsob platby, souhlas s VOP a termín realizace.

    II. Smlouva – smlouva mezi Společností a Zákazníkem, kterou se Společnost zavazuje zajistit Zákazníkovi přepravu a další služby a Zákazník se zavazuje zaplatit za služby úplatu.

3. Průběh přepravy

   I. Zákazník bere výslovně na vědomí, že je povinen sjednat čas nástupu k přepravě v dostatečném předstihu, minimálně však s 30 minutovou rezervou na vyšší moc, nepříznivý dopravní provoz či uzavírky apod. V opačném případě nemá Zákazník právo uplatňovat na Společnosti náhradu škody.

 II. Změnit nebo zrušit rezervaci může Zákazník přes Webové stránky, zasláním e-mailu nebo telefonicky – a to alespoň 24 hodin před časem vyzvednutí. V případě pozdější změny je cenu za službu Společnost oprávněna započítat na smluvní pokutu za škodu způsobenou pozdním zrušením přepravy.

4.  Platební podmínky

    I.  Při platbě služby v hotovosti přijímá řidič nebo zástupce Společnosti pouze české koruny (CZK) a měny, které jsou volitelné během procesu rezervace. Platby v hotovosti v cizí měně jsou odvíjeny od aktuálního směnného kurzu české koruny v den přepravy určený Společností, nikoliv od kurzu, který byl aktuální v den provedení rezervace.

   II. Pokud platí Zákazník debetní nebo kreditní kartou on-line, je možné provést platbu podle zvolené metody platební brány. Pokud platí Zákazník přímo u řidiče nebo zástupci Společnosti je možné provést platbu pouze v CZK a pouze kartami, jejichž loga jsou zobrazena na webových stránkách Společnosti.

    III. Platba bankovním převodem (fakturou) je možná pouze na vyžádání nebo kdy Společnost tuto platební možnost Zákazníkovi povolila. Společnost může požadovat uhrazení zálohové faktury před realizací objednávky, v opačném případě je oprávněna objednávku zrušit. Faktury mohou být vydány pouze v měně CZK. 

   IV. U Objednávek, kde je místo vyzvednutí mimo města ve kterých Společnost poskytuje přepravu, u výletů a Objednávek zejména pro větší skupiny, může Společnost požadovat úhradu zálohy, která musí být zaplacena alespoň 24 hodin před stanoveným časem vyzvednutí. V takových případech bude Společnost Zákazníka o nutnosti složení zálohy a možném způsobu úhrady informovat. V případě neuhrazení požadované zálohy má Společnost právo bez náhrady Objednávku zrušit.

   V. U plateb provedených přímo u řidiče (platební kartou nebo v hotovosti) bude řidičem v den přepravy vydáno Zákazníkovi potvrzení o zaplacení (zpravidla zjednodušený daňový doklad). U plateb realizovaných on-line přes webové stránky Společnosti bude Zákazníkovi zasláno potvrzení o přijetí zálohy na objednanou službu. Finální daňový doklad k on-line zaplacené záloze vystavuje Společnost na vyžádání. Pokud Zákazník platí na fakturu (bankovním převodem), fakturu vystavuje Společnost a cena zahrnuje DPH. Pokud doklad vystavuje přímo smluvní řidič, daňový doklad může a nemusí zahrnovat DPH, a to v závislosti na tom, zda je, nebo není daný řidič registrovaným plátcem DPH. Všechny uvedené ceny Společností jsou koncové a zahrnují případné DPH.

  VI. Pokud rezervace obsahuje zpáteční cestu nebo větší počet cest, může Zákazník zaplatit celkovou částku buď najednou, nebo zaplatit za každou cestu zvlášť. Řidičem bude vydáno Zákazníkovi potvrzení o zaplacení s uvedením přesné zaplacené částky. Pokud byly uhrazeny obě cesty, předloží Zákazník řidiči na zpáteční cestě potvrzení o zaplacení.

  VII. Pokud Zákazník zrušil předplacenou službu on-line a má nárok na vrácení peněz, peníze budou automaticky vráceny zpět na kartu (resp. účet), která byla použita při placení objednávky. V opačném případě musí být veškeré nároky na vrácení peněz podány do 30 dnů písemně nebo e-mailem, na adresu Společnosti.  Po uplynutí této lhůty již nemá Zákazník žádný nárok na vrácení peněz (kompenzaci).

  VIII. Zákazník se zavazuje neprodleně oznámit Společnosti vznik platební neschopnosti, veškeré pohledávky Společnosti vůči Zákazníkovi se pak stávají splatnými v den, kdy se Společnost o této platební neschopnosti dozvěděla.

5. Povinnosti Zákazníka

Zákazník je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče a dodržovat zejména bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů poučen před realizací přepravy. Zákazník se také zavazuje nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení přepravce a přepravní prostory, zachovávat jeho čistotu a nepoškozovat majetek dalších přepravovaných osob, nebo tyto osoby v době přepravy neobtěžovat jakýmkoliv způsobem. Při porušení uvedených povinností si je Zákazník vědom odpovědnosti za škodu, kterou Společnosti či objednanému přepravci, nebo třetím osobám svým jednáním způsobí. Zákazník je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém času nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k přepravě včas.

6. Odpovědnost Společnosti za škodu

   I. Společnost odpovídá Zákazníkovi za škodu způsobenou přímo Společností nebo jejím zaměstnancem či smluvním partnerem. V případě zprostředkování dopravy Zákazníka jiným přepravcem nese odpovědnost za způsobenou škodu tento přepravce, který přepravu vykonává a Zákazník jeho přepravu nastoupením do vozidla přijímá. Zákazník bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu škody v případě, kdy:

  • Došlo ke zpoždění přepravy, ať už na počátku při nastoupení Zákazníka, tak v samotném průběhu přepravy z důvodu zásahu vyšší moci. Vyšší mocí je zásah přírodní katastrofy, počasí, povětrnostní podmínky, autonehoda, kterou nezpůsobil řidič Společnosti, nebo řidič zprostředkovaného přepravce, zácpy na silnici způsobené opravami vozovky či dalších komunikací, nebo bylo zpoždění způsobeno zásahem státního či správního orgánu – kontrola policie, úředníků, kontrolorů apod.
  • Došlo ke zpoždění přepravy z důvodu na straně Zákazníka a to například tím, že se Zákazník ve smluveném čase nedostavil k nástupu odjezdu.
  • Došlo ke škodě na majetku Zákazníka, nebo jeho zdraví či životě v důsledku dopravní nehody, kterou nezpůsobil řidič Společnosti, nebo zprostředkovaného dopravce, ale řidič jiného automobilu, či zvíře, nebo jiná osoba.
  • Došlo ke škodě na majetku Zákazníka, nebo jeho zdraví či životě v důsledku vynuceného manévru, který byl řidič nucen učinit v průběhu přepravy proto, aby zabránil vyšším škodám či následkům – například nutné prudké brždění v důsledku situace na vozovce, prudké vybočení, smyk apod. Pokud není prokázáno jinak, považuje se takový manévr za nutný a potřebný (vyhnutí se střetu se zvířetem, člověkem, nebo jiným vozidlem na silnici apod.).
  • Došlo ke škodě v důsledku opomenutí Zákazníka (například nenaložení kufru Zákazníka k přepravě, nebo jeho nevyložení, ztráta drobných věcí či hotovosti v průběhu přepravy apod.).
  • Došlo ke škodě Zákazníkovi v důsledku špatně či nevhodně zvoleného času nástupu k dopravě.
     

  II. V případě vzniku škody pozdějším vyzvednutím Zákazníka než v termínu uvedeném v Objednávce nebo Smlouvě, má Zákazník má právo uplatnit prokazatelnou škodu do maximální výše 2 000 Kč a to jejím doložením formou Stížnosti specifikované níže. Zákazník využitím služeb Společnosti výslovně souhlasí s tím, že maximální škoda dle předchozí věty je plně dostačující v případě předpokladu vyšších škod je Zákazník povinen uzavřít příslušné pojištění.

   III. Stížnost s požadavkem na náhradu škody musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů písemně nebo e-mailem, poté nárok na náhradu škody zaniká. Případná stížnost Zákazníka však bude i tak řádně prošetřena. Zákazník nemá právo na náhradu škody, pokud je z logistických důvodů zajištěn náhradní vůz obdobného typu nebo stejný vůz v jiné barvě a situace nebo pokud ke škodě dojde vlivem vyšší moci, které Společnost nemůže ovlivnit.

  IV. Pokud má Zákazník problém s konkrétní objednanou službou (např. nemůže najít řidiče), neprodleně Společnost kontaktuje telefonicky na sdělené telefonní číslo. V případě, že problém nebude vyřešen okamžitě, nebo v požadované míře, sdělí tuto skutečnost Zákazník Společnosti emailem nebo písemně a uvede všechny podrobnosti k dané Stížnosti. Stížnost bude následně prošetřena v co nejkratší možné době, nejdéle však do 30 dnů.

   V. Veškeré kontakty na Společnost za účelem podání stížnosti či nároku na náhradu škody jsou součástí Objednávky či Smlouvy, případně je na požádání poskytne řidič vozu.

7.  Ochrana osobních údajů Zákazníka

     I. Ochrana osobních údajů Zákazníků je realizována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (General Data Protection Regulation).

  II. Zákazník bere na vědomí, že Společnost zpracovává osobních údaje nezbytné pro plnění závazků dle těchto obchodních podmínek po nezbytně nutnou dobu, max. však dobu 3 let od ukončení poskytování služeb Společností. Poskytnuté údaje může zpracovávat jen Společnost, a to způsobem obvyklým. Společnost má povinnost zaručit důvěrnost poskytnutých osobních údajů mimo jiné za účelem  zabránění  neoprávněnému  přístupu  k nim nebo jejich neoprávněnému  použití. Nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Zákazník má práva zejména dle § 11 a 21 shora uvedeného zákona, tj. zejména že poskytnutí údajů je svobodné, dobrovolné, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na vydání potvrzení o jejich zpracování, právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz a omezení, přenositelnost a právo vznést námitku, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností Společnosti ve smyslu tohoto zákona. Pokud je vyžadován aktivní souhlas se zpracováním některých osobních údajů, může jej odmítnout či bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti.

8. Závěrečná ustanovení

   I. Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

  II. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti počínaje dnem 1.2.2019, a to na dobu neurčitou a nahrazují předchozí znění VOP. V případě změn těchto VOP, které si Společnost vyhrazuje, jsou pro Zákazníka závazné VOP ve verzi platné v době, kdy došlo k podpisu smlouvy či odeslání platné objednávky. Aktuální znění VOP  je dispozici 24 hod. denně na  www.taxikomfort.cz a v tištěné podobě v sídle Společnosti.

 V Ostravě dne 1.2.2019

KOMFORT LOGISTIK s.r.o.